Vibrationsmätning

Vibrationsmätare Infra Mini

Mätning av vibrationer sker i förebyggande syfte för att skydda omgivningen från att utsättas för skador från vibrationsalstrande verksamheter såsom:

Sprängning – Pålning – Spontning – Schaktning – Packning – Bilning – Trafik.

Enhörna Mätpool har lång erfarenhet av vibrationsmätning främst vid sprängningsarbeten. Vi utför vibrationsmätning enligt Svensk standard SS 4604866 samt att våra instrument följer instrumentspecifikationen i standarden.

Vibrationsmätare INFRA C20

Vibrationsmätare Infra C20
INFRA C20 är en trådlös digital geofon, med inbyggd datalogger GSM/GPRS kommunikation i samma kompakta enhet. Den har en extremt låg strömförbrukning och som ger den en batteritid på upp till sju månader.

Vibrationsmätning vid sprängningsarbeten

Svensk standard SS 4604866:2011
Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i bygnader” omfattar bla.  beräkning av riktvärden angivna som toppvärden för tillåten vertikal svängningshastighet.
Enheten är mm/s (hastighet).

Riktvärdena i standarden tar inte hänsyn till den psykologiska effekt som sprängning kan ha på dem som vistas i bygnader, inte heller de risker för skador som kan uppstå i vibrationskänslig utrustning i närområdet.

Riktvärdena i standarden är baserade på omfattande erfarenhet av sambandet mellan vertikal svängningshastighet och konstaterade skador på byggnader, uppförda på olika typer av undergrund i Sverige.

Riktvärdet räknas fram ur följande formel:

V = V0 x Fb x Fm x Fd x Ft  där

V0 = Okorrigerad svängningshastighet, Udergrund
Fb = Byggnadsfaktor
Fm = Materialfaktor
Fd = Avståndsfaktor
Ft = Verksamhetsfaktor

Vibrationer ska om möjligt mätas där de kommer in i byggnaden. Givaren fästs i bärande del av grundkonstruktionen.

En normal villa grundlagd på morän och på ett avstånd av 10 meter får ett riktvärde på ca 23 – 35 mm/s och motsvarande för villa grundlagt på berg blir ca 45 – 70 mm/s.

Vibrationsmätare Infra Mini
image5_vibmatning

Vibrationsmätning vid pålning, spontning, schaktning och packning

Svensk standard SS 025211 ”Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning” Denna standrd gäller för beräkning av riktvärden för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning.

Riktvärdet räknas ut likvärdigt sprängstandarden, men här används ingen avståndsfaktor dvs. standarden tar inte hänsyn till avståndet mellan mätpunkt och vibrationskällan samt att en ny faktor (Grundkonstruktion) har lagts till.
Enheten är mm/s (hastighet).

Riktvärdet räknas fram ur följande formel:

v = V0 x Fb x Fm x Fg  där

V0 = Okorrigerad svängningshastighet, Udergrund
Fb = Byggnadsfaktor
Fm = Materialfaktor
Fd = Avståndsfaktor
Ft = Grundkonstruktion

Enheten är mm/s (hastighet).

En normal villa grundlagd på morän får ett riktvärde på ca (3,5-12 mm/s) och motsvarande för en villa grundlagt på berg blir ca (4,7-15 mm/s)

Exempel på kurvförlopp vid bergsprängning

Tjänster

Bergsprängning

Övr tjänster

Diverse-