Besiktning 

Besiktning / syneförrättning. Med syneförrättning menas besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrandeverksamhet. Vi utför syneförrättning enligt svensk standard SS 460 48 60.

Varför utföres syneförrättning
Den vanligaste orsaken är att man önskar fastställa om, och i så fall i vilken omfattning, förändringar/skador uppstår till följd av den vibrationsalstrande verksamheten. I sammanhanget skall poängteras att utförande av för- och efterbesiktning inklusive eventuell erforderlig täthetsprovning av rökkanaler, är en förutsättning för att försäkringsbolagens villkor skall vara uppfyllda.

Några exempel på anledning till besiktning / syneförrättning
Sprängning – Pålning – Spontning – Schaktning  – Packning – Bilning – Trafik.

Svensk standard SS 4604860
”Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetodik för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet”

Denna standard beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamhet. Standarden är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedömma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning.

Påverkas besiktningsobjektet av annan verksamhet som kan ändra ansvarsförhållandena eller om verksamhet bedrivs med långa uppehåll kan en mellanbesiktning erfordras.

Sedan den vibrationsalstrande verksamheten avslutats skall efterbesiktning utföras i samma omfattning och under ikartade betingelser som vid förbesiktningen.

Redovisning skall ske enligt en grafisk metod. Det innebär att ytor i olika utrymmen redovisas var för sig och att öppningar, t.ex. fönster och dörrar ritas in. Iaktagna defekter markeras därefter i förhållande till öppningarna. Ytor och markeringar  återges inte skalenligt, sprickors längd och bredd är uppskattade.

Besiktningsprotokoll skall distribueras till berörda parter efter varje besiktningstillfälle.

Exempel på besiktningsprotokoll

Svensk Standard SS460 48 60

Vi på Enhörna Mätpool AB uprättar våra besiktningsprotokoll digitalt. Detta ger extra tydliga dokument och underlättar vid t.ex. fasadbesiktningen då eventuella defekter noteras i protokollet på fotografier som fotograferas direkt vid besiktningen.

Efter avslutad besiktning mejlar vi en kopia på protokollet till fastighetsägaren, eller skriver ut det på papper och lämnar direkt på plats eller skickar med brev.

Besikttning av höga byggnader, skorstenar, torn mm.

DJI Mavic Air

Nu kan vi även fotografera / inspektera otillgängliga eller höga platser till exempel höga skorstenar, höga fasader eller torn.

Blade Chroma control
Blade Chroma

Fotografering på höga höjder med drönare.
Nu kan vi även fotografera / ispektera otillgängliga eller höga platser till exempel höga skorstenar, höga fasader, torn mm.

Drönaren har en kamera på 12 megapixel som hänger i en motordriven 3-axlig gimbal för knivskarpa och tydliga bilder. Man kan även spela in video i  4K Ultra HD med upplösningen 3840 x 2160 pixlar. Flygtiden är ca 30 minuter per batteri vilket räcker de flesta besiktningsuppdrag.

Dji Mavic Air control

Tjänster

Bergsprängning

Övr tjänster

Diverse-