Komfortmätning

Enhörna Mätpool har lång erfarenhet beträffande mätningar av komfortstörningar från trafik. Vi utför mätning av komfortstörningar från trafikvibrationer enligt Svensk standard SS 460 48 61.

Under mätningen använder vi ett flerkanalsinstrument med en givare monterad i grunden för att trigga igång mätning vid inkommande yttre vibration. Ytterligare en givare monteras t.ex. mitt på bjälklaget inomhus eller där kunden upplever vibrationen som mest störande.

Det är mätvärdena från givaren som är placerad inomhus som skall jämföras mot riktvärdena i Svensk standard.

Svensk standard SS 4604861
”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader” Standarden anger en metod för mätning av vibrationer i syfte att bedöma komfort i bostäder och kontor. Standarden är inte tillämpbar för bedömning av byggnads- och konstruktionsskador.

Vibrationer skall mätas på de platser där vibrationsnivåerna är som högst och där vibrationerna upplevs som mest besvärande.

Riktvärdena i standarden är utryckta som det maximala effektivvärdet (rms-värdet) med tidsvägning av den vägda hastigshetsnivån. Uppmätta vibrationsvärden är ej direkt jämförbara mot värden registrerade vid bergsprningning eller markarbeten där ej rms-värden används.

Riktvärdena är inte avsedda att tillämpas på tillfälliga aktiviteter som bygg- och anläggningsarbeten, ej heller för bergtäkter och gruvdrift.

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagande av givna riktvärden anses mycket få människor uppleva vibrationer under skiktet ”Måttlig störning” som störande. Vibrationer i skiktet ”Måttlig störning” ger i vissa fall anledning till klagomål. I skiktet ”Sannolik störning” är vibrationer kännbara och upplevs av många som störande.

Svensk standard SS 460 48 61
Exempel på kurvförlopp från komfortmätning

Tjänster

Bergsprängning

Övr tjänster

Diverse-