Riskanalys

Riskanalysen upprättas för att undvika skador på omgivande byggnader, anläggningar och annan vibrationskänslig utrustning. Riskanalysen styr även ansvaret för eventuella skador mellan byggherre och sprängentreprenör.

Vid större sprängningsarbeten utför vi som regel alltid en riskanalys. Störningar i form av vibrationer och luftstötsvågor ska självklart vara så små som möjligt utan att man kompromissar med kvaliten på sprängningsutförandet. En väl genomförd riskanalys lägger grunden för projektets ekonomi och ett lyckat sprängresultat.

Enhörna Mätpool AB upprättar riskanalys enligt svensk standard SS 4604866:2011. Med vår mångåriga erfarenhet av sprängteknik och mätmetoder runt bergsprängning erbjuder vi den trygghet och säkerhet som krävs även för avancerade sprängningar.

Riskanalys för för villagrund

Vid mindre arbeten beställs nästan aldrig en riskanalys. Vi anser dock att det alltid är viktigt att utföra en bedömning av risker på omgivningen och därför har vi tagit fram en förenklad riskanalys sk. ”Riskanalys för villagrund”.

I blanketten ”Riskanalys för villagrund” anges bl.a. byggherre, sprängentreprenör, vilka fastigheter som skall besiktigas, mätpunkter med tillåtna vibrationsvärden, undergrunder samt avstånd från sprängplats till fastigheterna inom riskområdet. Mätpunkter och fastigheter inom riskområdet presenteras överskådligt på en karta.

Blanketten ”Riskanalys för villagrund” ger beställaren en trygghet och upprättas i samband med förbesiktningen.

Numera står det även i svensk standard SS4604866:2011 att en riskanalys för sprängningsinducerade vibrationer ska göras vid alla sprängningsarbeten.

”Omfattningen av en sådan riskanalys måste ställas i relation till projektets storlek och möjliga effekter. Den som utför riskanalysen, i samråd med beställaren, avgör vilka insatser som behövs för en fullgod rapport.”

Riskanalys för villagrund

Tjänster

Bergsprängning

Övr tjänster

Diverse-