Aktuellt om svenska standarder
Syneförrättning / besiktning av fastigheter
SS 4604860
Vibration och stöt - Syneförrättning - Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet."
Denna standard har gällt från 1994. Standarden beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t.ex. sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och trafik.

Standarden är tillämplig vid alla typer av för- och efterbesiktning av byggnader och anläggningar. Standarden är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning.

Mätning av komfortstörningar orsakade av trafikvibrationer
SS 4604861
Vibration och stöt - Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader
Standarden har gällt från 1992. Standarden anger en metod för mätning av vibrationer i syfte att bedöma komfort i bostäder och kontor. Standarden är inte tillämpar för bedömning av byggnads- och konstruktionsskador.
Mätning av vibrationer från bergsprängningar
SS 4604866
Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader
Standard SS 4604866:2011 har gällt från 2011 och ersatte utgåva 2 som fastställdes 1991. Standarden gäller för beräkning av riktvärden för spränginducerade vibrationer i byggnader. Dessa riktvärden skall användas vid bestämning av tillåtna vibrationsnivåer, gränsvärden, vid sprängningsarbeten. Gränsvärdena är satta så att skador inte skall uppstå på närliggande byggnader. Standarden gäller för alla slags sprängningsarbeten. Riktvärdena tar inte hänsyn till den psykologiska effekt som sprängning kan ha på dem som vistas i byggnaderna, ej heller till de risker för skador uppstå i vibrationskänslig utrustning.


SS 025210
Vibration och stöt - Springningsinducerade luftstötvågor - Riktvärden för byggnader
Standarden har gällt från 1996. Standarden anger riktvärden för luftstötvågor vid sprängning. Riktvärdena i standarden är baserad på erfarenheter av samband mellan reflektionstryck och skador på byggnader. Riktvärdet för sprängningsarbete i standardförslaget är 500 Pa på ett avstånd över 20 m. För avstånd under 20 meter gäller ej standarden. Risken för luftstötvågor gäller i huvudsak vid tunnelsprängning nära byggnader och fönster.
SS 025211
Vibration och stöt -"Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning"
Standarden har gällt från 1999. Standarden gäller för beräkning av riktvärden för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning. Riktvärdena kan i normalfallet användas som gränsvärden men en bedömning av varje enskilt projekt skall göras innan gränsvärdet fastställs.
Mätning av luftstötvågor från bergsprängning
Mätning av vibrationer från markarbeten

Mark- och Sprängningsarbeten .
Diverse                               .
Övriga Tjänster                     .
Medlem i SBR Byggingenjörerna. Ykesorganisation för byggingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen