Radonmätning

Radon är en ädelgas som bildas vid sönderfall av det radioaktiva ämnet radium som förekommer allmänt i marken / berggrunden. Eftersom radon är en gas, kan den tränga upp ur marken där den bildats.

Information
Radon utgör en sanitär olägenhet när radongashalten är högre än 200 Bq/m³. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2004:6 får radongashaltens årsmedelvärde i bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål inte överskrida 200 Bq/m³. När radongasen sönderfaller efter 3,8 dygn bildas radondöttrar som består av radioaktiva partiklar, vilka utgör en hälsorisk.

Radongasen i rumsluften härstammar från:

1. Marken under och omkring byggnaden

2. Fylladsjorden

3. Berggrunden

4. Hushållsvattnet

5. Byggnadsmaterialen

Förhöjda radonhalter i bostäder kan bero på följande:

Grundläckage. (markradon)

Radongasen kan tränga in i bostaden genom grunden där det finns sprickor eller otäta rör-genomföringar etc. En tät bottenplatta är avgörande för att förhindra inläckage. Jordlagret består av 30-40 % luft. Radonhalten i jordluften är alltid mer än 5 000 Bq/m³ på en meters djup. Normalt är den 20 000-40 000 Bq/m³ i morän och 30 000-150 000 Bq/m³ i grus. Om fragment av alunskiffer ingår i jorden kan radongashalten bli så hög som 1-2 miljoner Bq/m³. Lufttrycket inomhus är oftast lägre än utomhus och i marken. Är marken luftgenomsläpplig och grundkonstruktionen otät kan radonhaltig jordluft sugas in i huset.

Byggnadsmaterial.
Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Alunskifferbaserad blågrå lättbetong (blåbetong) var vanligt som byggnadsmaterial mellan åren 1929 – 1975 och förekommer i ca 10 % av våra bostäder.

Blåbetongen innehåller olika mycket radium beroende på var i landet materialet hämtats ifrån. Genom att mäta gammastrålningen i bostaden kan byggnadsmaterialet klassas i radonhänseende. En god ventilation är avgörande för att erhålla låga radondotterhalter i blåbetonghus.

Blåbetong i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge radongashalter uppåt 1 000 Bq/m³, när luftväxlingen är dålig. Vid mycket liten luftväxling kan radongashalten stiga ytterligare några hundra Bq/m³.

Radon i vatten.
Då det gäller radon i vatten är detta endast ett problem för vissa hushåll som tar sitt vatten från brunnar borrade i berg. Kommunalt vatten ger i allmänhet inga problem. Radonhalten i vatten kan reduceras genom att vattnet luftas i en särskild hydroforcistern. Kommunalt dricksvatten innehåller normalt 2 till 100 Bq/l. I bergborrade brunnar ligger halterna vanligen mellan 30 och 400 Bq/l. Ca 4% av alla borrade brunnar beräknas ha halter över 1 000 Bq/l, med maximala halter på mer än 10 000 Bq/l.

Aktuella rikt- och gränsvärden för radon och gammastrålning:
24 juni 2004  Socialstyrelsen sänkte riktvärdet för beffintlig bebyggelse från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3.

(Socialstyrelsens allmänna råd om ändring i allmänna råden (SOSFS 1999:22) om tillsyn enligt miljöbalken – radon i inomhusluft; Socialstyrelsen beslutar att årsmedelvärdet i andra stycket under rubriken ”Olägenhet för människors hälsa” och underrubriken ”Riktvärde” skall ändras till 200 becquerel per kubikmeter.”

 

Gränsvärden och riktvärden för radon i luft:
Rikt- och gränsvärdena är fastställda i samråd mellan bland andra följande myndigheter: Boverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten (sedan den 1 januari 2014, tidigare Socialstyrelsen) och Arbetsmiljöverket.

Tjänster

Bergsprängning

Övr tjänster

Diverse