Täthetsprovning av byggnads klimatskärm
Täthetsprovning av byggnads klimatskärm utförs för att kontrollera så att det inte finns otätheter som släpper igenom oönskad luft genom väggen.

Om otätheter är koncentrerade till någon enskild byggnadsdel finns det risk för bl.a. fuktskador och som kan leda till tex. röt- och mögelskador.
Regelsamling för byggande (BBR) maj 2015
BBR ger inget specifikt gränsvärde för täthet. I ett allmänt råd betonas dock vikten av god ventilation, eftersom detta minskar risken för fuktskador. För att erhålla en väl fungerande ventilation krävs att byggnaden är tät.

Allmänt råd
För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt. Lufttätheten kan påverka fukttillståndet, den termiska komforten, ventilationen samt byggnadens värmeförluster. Vid bestämning av luftläckaget bör även undersökas om luftläckaget är koncentrerat till någon byggnadsdel. Om så är fallet kan risk finnas för fuktskador.
Ett bra riktvärde för ny bostad är 0,3 l/s m2  vid en tryckskillnad på +/- 50 Pa, eller om möjligt ännu lägre. Detta värde är ett krav för passivhus, där tätheten är en mycket viktig egenskap.

På bilden till höger syns hur kall luft tränger in och bildar kalldrag vid taklisten. Vanliga läckagepunkter är runt dörrar, fönster och vid genomföringar genom klimatskärmen tex. vid elkablar. Mätning utförs även för att se om energikraven uppfylls. Vid lokalisering av läckagepunkter använder vi bl.a. en värmekamera.
Vid mätning tätas alla håligheter t.ex. avlopp, ventilations- och imkanaler mm genom klimatskärmen med bl.a. tejp och ballonger. Sedan skapas ett över- respektive undertryck inomhus med hjälp av en fläkt. När en tryckskillnad på 50 Pa uppnåtts mäts hur mycket luft som fläkten måste transportera för att behålla tryckskillnaden. Och då kan man räkna ut läckagevärdet som anger hur många liter luft som läcker genom klimatskärmen per sekund och per kvadratmeter (l/s m2). Och det är bara till ouppvärma utrymmen som man tar med i beräkningarna när man räknar ut klimatskärmen.

Tärhetsprovning kan utföras både i gamla och nyproducerade hus. Ska mätningen utföras vid nyproduktion är det lämpligt att gära mätningen när ångspärren är monterad, men innan vägg- och takskivor är monterade. Detta för att åtgärden av ventuella otätheter blir mycket lättare då.
Exempel på bilder tagna med värmekamera:
Läckage runt vindslucka
Lokalisering av golvvärme
Läckage vid taklist
Läckage vid taklista
Läckage vid dörrkarm i innervägg
Tillopp och retur på element
Mätutrustning. Retrotec Blowerdoor 302
Mark- och Sprängningsarbeten .
Diverse                               .
Övriga Tjänster                     .
Medlem i SBR Byggingenjörerna. Ykesorganisation för byggingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen